วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

พัฒนา กศน.ตำบลบ้านหวาย

                                                       หล่อพระศรีสุรยธาตุ

พัฒนา กศน.ตำบลบ้านหวาย

                                       ประชุมสัญจรบุคลากรครู กศน.อำเภอหล่มสักไปประชุมตาม กศน.ตำบลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้ครู กศน.ตำบลได้พัฒนาสถานที่และการจัดกระบวนการเรียนการสอน

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

เปิดกศน.ตำบลบ้านหวาย


                                       ส.ส.ยุพราช  บัวอินทร์เป็นประธานพิธีเปิด กศน.ตำบลบ้านหวายร่วมกับผู้บริหาร กศน.อำเภอหล่มสักนายวิวัฒน์  ด้วงทองและผู้นำชุมชน