วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

พัฒนา กศน.ตำบลบ้านหวาย

                                                       หล่อพระศรีสุรยธาตุ

พัฒนา กศน.ตำบลบ้านหวาย

                                       ประชุมสัญจรบุคลากรครู กศน.อำเภอหล่มสักไปประชุมตาม กศน.ตำบลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้ครู กศน.ตำบลได้พัฒนาสถานที่และการจัดกระบวนการเรียนการสอน